I. AZ UTAZÁSI SZERZŐDÉS – 2018

A Rhino Tours Kft. (továbbiakban: Rhino Tours) által szerve­zett motoros túrákra a Ptk.  415-416. §-ai, a 2009. évi LXXVI. Törvény, az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI.28) Korm. Rendelet, illetőleg az utazási szolgáltatókról szóló 213/1996. (XII.23.) Korm. Rendelet és ezek módosításai, továbbá jelen feltételekben foglaltak az irányadók.  Ugyanezek az általános szerződési feltételek alkalmazandók abban az esetben is, ha az utazási szerződés tárgyát kizárólag szállásszolgáltatás, vagy utazási csomagnak nem minősülő egyéb egyedi szolgáltatás képezi.

A Rhino Tours Kft. adatai:

Székhelye: 2040 Budaörs Mozdony u.8.

Adószáma: 24844433-2-13

EU VAT: HU24844433

Számlavezető bank neve: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Bankszámlaszáma: 10918001-00000062-68390002

IBAN: HU 52 1091 8001 0000 0062 6839 0002

Cg:13-09-168542 – nyilvántartást vezető bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Utazásszervezői engedély száma: U-001526

Mobil: +36 20 4412020

Honlap: www.rhinotours.hu, e-mail: info@rhinotours.hu

---------------------------------------------------------------- 

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH), mint engedélyező, illetve hatósági nyilvántartást vezető hatóság elérhetőségei:

Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.

Tel: +36 1 4585-800

Fax: +36 1 4585-865

Honlap: www.mkeh.gov.hu

E-mail: idegenforgalmio@mkeh.hu

---------------------------------------------------------------- 

A Rhino Tours a jogszabályban előírt vagyoni kezesi biztosítását  AEGON Magyarország Általáos Biztosító Zrt. -nél kötötte. Kötvényszám: VBB78517/138686, VBB 78517/138685  összege: 5.000.000,- Ft (azaz ötmillió forint), (belföldre: 500.000,- Ft (azaz ötszázezer forint)). A vagyoni biztosíték területi hatálya a Rhino Tours által Magyarországról külföldre, illetve belföldön szervezett valamennyi motoros és autós túra. Ezen vagyoni biztosíték csak a Túrázók hazaszállítására, vagy az előleg, illetve a részvételi díj vissza­fizetésére fordítható a Rhino Tours esetleges fizetés­kép­te­lensége esetén.

A túra megrendelésével, a jelentkezés nyilvántartásba vételével és visszaigazolásával, valamint az előleg befizetésével létrejön a Túrázó és a Rhino Tours között az utazási szerződés.

A túra időtartamát, a szolgáltatások meghatározását, minő­ségét, a teljesítés módját és a részvételi díjat a Rhino Tours által közzétett Túranaptár, illetve a megrendelés vissza­igazolása tartalmazza.

II. A DÍJFIZETÉS FELTÉTELEI

A Túrázó jelentkezésekor előleget fizet, melynek mértéke a részvételi díj és a Túrázó által megrendelt szolgáltatások összesített díjának 40%-a. A részvételi díj és a többi megrendelt szolgáltatás hátraléka 45 nappal a Túranaptárban feltüntetett, vagy a külön értesítésben meghatározott indulási napot megelőzően fizetendő. A hátralék befizetésével kapcsolatban a Rhino Tours külön értesítést nem küld. Amennyiben a Túrázó ezen feltételt nem teljesíti, a Rhino Tours a megrendelést lemondottnak tekintheti, és jogában áll a lemondási feltételekben rögzített lemondási költséget felszámítani.

Ha a jelentkezés a túrát megelőző 65 napon kivül történik, és egyösszegben kerül (10 napon belül) befizetésre, akkor 5% Early Booking kedvezmény adható, ha az a túra kiírásban szerepelt.

Ha a jelentkezés a túrát megelőző 65 napon belül történik, akkor a teljes részvételi díj fizetendő (a többi megrendelt szol­gál­tatás díjával együtt).

A Túrázó a személyes, különleges kéréseket, kívánságokat, felté­te­leket, amelyek a túrával, az azon való részvételével kap­cso­la­tosak, az utazási szerződés megkötése előtt köteles a Rhino Tours tudomására hozni.

III. A RÉSZVÉTELI DÍJAK ÉRVÉNYESSÉGE

A részvételi díj a Túranaptárban meghirdetett szolgáltatások árát, a Rhino Tours szervezési díját és az általános forgalmi adót tartalmazza. Nem tartalmazza az útlevél, az esetleges vízum költségét és a költő­pénzt.

A szállítási költségek, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó adók, illetékek, közterhek, a valutaárfolyamok jelentős megváltozása miatt a Rhino Tours a részvételi díjat legkésőbb a túra megkezdése előtt 20 nappal felemelheti. Ha a részvételi díj emelése a 8%-ot meghaladja, akkor a Túrázó az erről kapott értesítéstől számított 3 naptári napon belül írásban elállhat a szerződéstől, és a befizetett részvételi díj részére maradéktalanul visszafizetendő.

A Túrázó köteles a túrára vonatkozó mindenkori útlevél-, vízum-, vám- és devizajogszabályokat betartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek és károk a Túrázót terhelik.

A Rhino Tours – a Túrázó kérésére – csak az Európai Unió tagállamának állampolgárát köteles tájékoztatni a cél- és tranzitországok útlevél-, vízum-, illetve egészségügyi beutazási szabályairól, előírásairól. Más államok állampolgárainak, ideértve a hontalanokat és a kettős állampolgárokat is, az illetékes diplomáciai képviselet ad felvilágosítást.

IV. LEMONDÁSI FELTÉTELEK

A túra megkezdése előtti 60 napon kívüli lemondás díjmentes. Ha a Túrázó 60 napon belül mondja vissza a részvételt, úgy a következő sztornódíjak (túralemondási díjak) érvényesek: 
60-35 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 10 %-a, 
34-24 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 25 %-a, 
23-17 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 40 %-a, 
16-11 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 60 %-a, 
10-6 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 80 %-a, 
5 napon belüli lemondás, valamint meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100 %-a.

A Rhino Tours által szervezett túrák részvételi díjai nem tartalmaznak túralemondási biztosítást. A fakultatív köthető Mondial Assistance útlemondási biztosításával kapcsolatos tájékoztatót a honlapunkon olvashatja.

Ha a Túrázó átjelentkezik egy másik túrára vagy más időpontra, akkor is a sztornódíjak (túralemondási díjak) érvényesek, kivéve, ha a Rhino Tours ajánlja fel a változtatás jogát. A túra meg­kez­dé­se előtti 60 napon kívüli átjelentkezés esetén 3.000 Ft/fő munkadíj kerül felszámításra.

Semminemű visszatérítés nem illeti meg azt a Túrázót, aki a túra folyamán lép vissza a szerződéstől, vagy azért nem tud részt venni a túrán, mert a vonatkozó mindenkori (útlevél, vízum, deviza, vám stb.) előírásokat nem tartotta be.

A Rhino Tours a túrához szükséges legkisebb tervezett Túrázó létszám (motorral való utazás esetén 10 fő, repülős út esetén 12 fő) hiányában a túra megkezdése előtti 20. napig - a befizetett előleg + az utazási szerződés megkötésétől számított időre, az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat részarányos visszafizetése mellett - a szerződéstől költségtérítés nélkül elállhat, illetve bármikor, ha a túra lebonyolítása a Túrázók egészségét és biztonságát közvetve vagy közvetlenül veszélyeztetné.

Ha a Túrázó szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti vagy sérti Túrázó társai nyugalmát, egészségét, biz­ton­ságát, érdekeit, utazását, az utazási szerződés, program tel­je­sí­té­sét, nem az elvárható magatartást tanúsítja, akkor figyelmeztetés után a Rhino Tours jogosult azonnali hatállyal kizárni a Túrázót a túráról, jogosult elállni a szerződéstől, a Túrázó a hazautazásáról maga köteles gondoskodni. Ebben az esetben a Rhino Tours jogosult kárainak megtérítését követelni a Túrázótól.

V. Betegség Baleset Poggyász BIZTOSÍTÁS

A Rhino Tours túrázói a túra időtartamára betegség-, bale­set- és poggyászbiztosítást köthetnek. A túra során a Túrázó által harmadik személynek okozott kárért a Túrázó felelős. A részvételi díjaik nem tartalmazzák a BBP-biztosítást, de ennek megkötése külföldi állampolgárok kivételével szer­ző­dés­kö­tési feltétel (a Mondial Assistance Utasbiztosításának Őrangyal módozata). Ez alól kivétel még, ha a Túrázó írásban nyilatkozik, hogy rendelkezik egyénileg megkötött biztosítással az adott évre vagy időszakra.

VI. VISSZATÉRÍTÉS

A szerződés hibás teljesítése esetén a Túrázó a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles a kifogását a Túravezetővel közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a Túrázó felelős. A Túravezető a Túrázó bejelentését annak kérésére köteles jegyzőkönyvbe foglalni és ennek egyik példányát a Túrázónak átadni. A kártérítési kérelmet a hazaérkezéstől számított 7 napon belül írásban kell benyújtani a Rhino Tourshoz. A panasz megfelelő alátámasztására a bejelentéshez csatolni kell a kifogásra okot adó cselekmény helyén a Rhino Tours Túravezetője által felvett jegyzőkönyv egy példányát.

A Rhino Tours nem köteles a díjat leszállítani, ha a Túrázó valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okok miatt nem vett igénybe.

A Rhino Tours köteles a szerződésszegéssel okozott kárt megtéríteni. Mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható.

A Túrázó saját maga köteles gondoskodni dolgainak őrzéséről, fel­ügye­letéről, kivéve, ha a Rhino Tours Túravezetője a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette.

A Rhino Tours nem felel olyan szolgáltatások elmaradásáért, amelyek a közlekedési eszközök késése, illetve menetrendváltozás miatt, vagy a járat törlésének következtében maradnak el.

A Rhino Tours fenntartja a jogot a szálláshely kategórián belüli megváltoztatására, valamint a programok azonos értékű progra­mokra történő felcserélésére kivételes esetekben.

A fakultatív programra befizetett részvételi díjat, amennyiben az kellő számú jelentkező hiányában elmarad, a Rhino Tours visszafizeti.

A Túrázót ért mindazon károk vonatkozásában, melyet a Rhino Tours, illetve teljesítési partnere okoz, a kártérítés felső határa nem haladhatja meg a részvételi díj kétszeresét.

Ha vis maior, háború, természeti csapás, járvány, sztrájk stb. a Túrát befolyásolják vagy meghiúsítják, ezért és a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért a Rhino Tours felelősséget nem tud vállalni. A fenti okokból jelentkező többlet­költségek a Túrázót terhelik, illetve a bekövetkezett változásokért a Rhino Tours kártérítési felelősséggel nem tartozik, de a befizetett részvételi díj arányos részét visszatéríti. Ilyen esetben az illetékes hivatalos szervek által kiadott állásfoglalás az irányadó. Ugyanakkor a Rhino Tours segítséget nyújt a Túrázónak, ha annak a fenti okokból nehézségei támadnak.

VII. EGYÉB

A Rhino Tours tájékoztatja a Túrázót, hogy a varsói, a berni és a montreali egyezmények korlátozzák a közreműködőkért való felelősséget. A varsói egyezményt az 1964. évi XIX. tvr., a berni egyezményt az 1986. évi II. tvr., a montreali egyezményt a 2005. évi VII. tvr. hirdette ki.

A Rhino Tours a 2111/2005/EK-rendelet értelmében a repülős utaknál legkésőbb az utazási okmányok átadásakor tájékoztatja a Túrázót a szerződő és az üzemeltető légitársaság kilétéről. Az Európai Unión belül működési tilalom alá eső légi fuvarozók közösségi listája az alábbi weboldalon tekinthető meg:http://air-ban.europa.eu

Helyi viszonyok (közlekedés, időjárási viszonyok, helyi ünnepek) vagy technikai okok (pl. motor esetleges meghibásodása) miatt a programmódosítás jogát – rendkívüli esetekben – a Rhino Tours fenntartja. Az esetleges programelmaradás tényleges, kalkulált költségét (pl. befizetett fakultatív program, belépőjegy) a Rhino Tours utólag visszatéríti.

Mindazok a helység-, szállás-, fuvarozó- és programleírások, prospektusok, tájékoztatók, elektronikus ismertetők, amelyeket nem a Rhino Tours adott ki, az utazási szerződés teljesítése és a Rhino Tours kötelezettségei szempontjából érvénytelenek, továbbá ezek tartalma, ajánlata, adatai, leírásai nem kérhetők számon sem az utazásszervezőn, sem annak közreműködőin; azokért a Rhino Tours nem vállal felelősséget, teljesítésükre sem részben, sem egészben nem köteles.

A többi Túrázó érdekében kérjük a megadott találkozási időpontokat feltétlenül betartani.

Fenti Utazási Szerződés valamennyi 2019. január 1. utáni Rhino Tours által szervezett motoros túrára érvényes.

 

Budaörs, 2019. _____________. __.

 _________________________________

 

 _________________________________

Rhino Tours

 

Túrázó